ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน บิน(TG)

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน บิน(TG)


เที่ยวยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ชมภายใน ปราสาทนอยชวานชไตน์ปราสาทที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการสร้างปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิงนิทราแห่งดีสนีย์แลนด์ ชมเมืองฮัลล์สตัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์
51,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Qatar Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  แฟรงเฟิร์ต-โอเบอรามาเกา-เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์-ฟุสเซ่น
 • วันที่

  3

  ฟุสเซ่น-ฮัลล์สตัทท์-ซอลส์เบิร์ก
 • วันที่

  4

  ซอลส์เบิร์ก-อินซ์บรูกซ์-อินเทอร์ลาเก้น
 • วันที่

  5

  อินเทอร์ลาเก้น-กรินเดลวาลด์-นั่งรถไฟขึ้นสู่ภูเขาหิมะจุงเฟรา-น้ำแข็ง 1,000 ปี-ลานหิมะ-ดีจอง
 • วันที่

  6

  ดีจอง-ปารีส-ชมเมือง-DUTY FREE-ห้างลาฟาแยต-ช้อปปิ้ง
 • วันที่

  7

  ปารีส-กรุงเทพฯ
 • วันที่

  8

  กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
26 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 56,900 56,900 56,900 15,900 - - 16
11 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 56,900 56,900 56,900 15,900 - - 31
18 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 56,900 56,900 56,900 15,900 - - 31
25 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63 56,900 56,900 56,900 15,900 - - 31
15 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 58,900 58,900 58,900 15,900 - - 31
22 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 58,900 58,900 58,900 15,900 - - 31
06 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 58,900 58,900 58,900 15,900 - - 31
10 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 51,900 51,900 51,900 15,900 - - 31
13 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63 58,900 58,900 58,900 15,900 - - 31
20 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 58,900 58,900 58,900 15,900 - - 31
27 พ.ค. 63 - 03 มิ.ย. 63 58,900 58,900 58,900 15,900 - - 31
03 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 58,900 58,900 58,900 15,900 - - 21
05 มิ.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63 51,900 51,900 51,900 15,900 - - 31
10 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 58,900 58,900 58,900 15,900 - - 31
17 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 58,900 58,900 58,900 15,900 - - 31
24 มิ.ย. 63 - 01 ก.ค. 63 58,900 58,900 58,900 15,900 - - 31

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน