ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลล์ ซุปตาร์.. บานาน่า พุดดิ้ง 4วัน 3คืน บิน(VN)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลล์ ซุปตาร์.. บานาน่า พุดดิ้ง 4วัน 3คืน บิน(VN)


ชมแลนด์มาร์คหลักแห่งเมืองดานัง สะพานมังกร และถ่ายภาพกับ รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน แลนด์มาร์คชื่อดังสะพานญี่ปุ่น พร้อมนั่งเรือกระด้ง ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี พร้อมทานอาหารเย็น สวมชุดจักรพรรดิประจำราชวงศ์เหงียน นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่ เพลิดเพลินเครื่องเล่นมามายใน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค และความสวยงามของ สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ชมโบสถ์คริสต์สีชมพูที่เก่าแก่ที่สุดแห่งเมืองดานัง สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
11,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Vietnam Airlines
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-เมืองดานัง-สะพานมังกร-สะพานแห่ง ความรัก-รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ
 • วันที่

  2

  เมืองฮอยอัน-บ้านแกะสลักหินอ่อน-เมืองโบราณฮอยอัน-บ้านเลขที่ 101-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-วัดฟุกเกี๋ยน-เมืองเว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา-ล่องเรือมังกร-ชุดประจำราชวงศ์เวียดนาม (ชุดจักรพรรดิ)
 • วันที่

  3

  เมืองเว้-พระราชวังไดโน้ย-นั่งจักรยานสามล้อชมเมืองเว้-ร้านเยื่อไม้ไผ่-บานาฮิลล์-กระเช้าลอยฟ้า-สะพานโกเด้นบริดจ์-โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR-พระองค์ใหญ่
 • วันที่

  4

  บานาฮิลล์-สวนสนุก The Fantasy Park-รถราง หรือ Alpine coaster-วัดลินห์อึ๋ง-โบสถ์คริสต์สีชมพู-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
27 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 31
01 มี.ค. 63 - 04 มี.ค. 63 12,888 12,888 12,888 4,000 2,000 10,888 31
03 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63 11,888 11,888 11,888 4,000 2,000 9,888 31
05 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 31
07 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 31
10 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 12,888 12,888 12,888 4,000 2,000 10,888 31
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 31
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 31
17 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 12,888 12,888 12,888 4,000 2,000 10,888 31
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,000 2,000 11,888 31
24 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 12,888 12,888 12,888 4,000 2,000 10,888 31

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน