ทัวร์มาเก๊า จูไห่ สัมผัส THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย 3วัน 2คืน บิน(FD)

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ สัมผัส THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย 3วัน 2คืน บิน(FD)


สัมผัส THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง ชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อเสียงออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือที่มีชื่อเรียกว่า หวี่หนี่ ช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย
4,899 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง-วัดเจ้าแม่กวนอิม-วิหารเซนต์พอล-THE VENETIAN-จูไห่
 • วันที่

  2

  จูไห่-สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”-วัดผู่ถ่อ-บัวหิมะ-ชมหยก-ร้านผ้าไหม-พระราชวังหยวนหมิง
 • วันที่

  3

  วัดไป๋หลิน-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย-มาเก๊า-สนามบินดอนเมือง

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
06 พ.ย. 63 - 08 พ.ย. 63 4,899 4,899 4,899 2,500 - - 25
07 พ.ย. 63 - 09 พ.ย. 63 4,899 4,899 4,899 2,500 - - 25
08 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63 4,899 4,899 4,899 2,500 - - 25
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 4,899 4,899 4,899 2,500 - - 25
14 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 4,899 4,899 4,899 2,500 - - 25
15 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63 4,899 4,899 4,899 2,500 - - 25
20 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 4,899 4,899 4,899 2,500 - - 25
21 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 4,899 4,899 4,899 2,500 - - 25
22 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63 4,899 4,899 4,899 2,500 - - 25
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 4,899 4,899 4,899 2,500 - - 25
28 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 4,899 4,899 4,899 2,500 - - 25
29 พ.ย. 63 - 01 ธ.ค. 63 4,899 4,899 4,899 2,500 - - 25

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน